Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Chestiuni de familie

Foto eines lachenden Babys

Foto eines lachenden Babys, © www.colourbox.com

Articol

Încheierea căsătoriei

Informații care creează obligații din partea oficiilor de stare civilă,  privind documentele pe care trebuie să le depuneți în vederea încheierii căsătoriei, vă sunt furnizate de către oficiul de stare civilă din localitatea în care

Pentru încheierea căsătoriei în Germania este nevoie, pe lângă alte documente,  de un așa numit „certificat de capacitate matrimonială” (Ehefähigkeitszeugnis), din care reiese că nu există impedimente legale privind încheierea căsătoriei.

Deoarece legislația română nu prevede eliberarea de certificate de capacitate matrimonială, în sensul celor eliberate în Germania, cetățenii români pot să solicite, conform § 1309 aliniat 2 Cod Civil, scutire de la obligația de a prezenta un certificat de capacitate matrimonială. În acest scop trebuie însă depusă o adeverință de stare civilă, eliberată de către oficiile române de stare civilă, conform anexei nr. 9 din Metodologia din 26 ianuarie 2011 cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă

Detalii privitoare la obținerea acestei adeverințe primiți de la Oficiul de stare civilă din România.

O căsătorie încheiată în Germania poate fi  înregistrată în Registrul român de stare civilă. În acest scop, vă rugăm să vă adresați oficiului de stare civilă de care aparțineți cu domiciliul din România respectiv misiunii diplomatice a României, de care aparțineți cu domiciliul din Germania.

Pentru încheierea căsătoriei în România, cetățenii germani au nevoie - conform informațiilor deținute de Ambasadă – de cel puțin următoarele documente:

  • Pașaport
  • Certificat de naștere
  • Dovada faptului că este înregistrat cu șederea în Germania
  • Certificat de capacitate matrimonială (Ehefähigkeitszeugnis) – vezi broșura informativă de la sfârșitul capitolului
  • Certificat medical prenupțial, eliberat în România

Documentele mai sus enumerate nu tebuie prevăzute cu apostilă, conform Regulamentul (UE) 2016/1191 alurmează să încheiați căsătoria. Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016, privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.

O căsătorie încheiată în România produce efecte și în circuitul juridic din Germania, dacă pentru ambii soți au fost întrunite condițiile legale de încheiere a căsătoriei.

Există posibilitatea de a înregistra căsătoria și în Registrul german de stare civilă. Dacă nu mai aveți domiciliu în Germania, puteți depune la Ambasada Germaniei cererea de înregistrare în Registrul german de stare civilă.

Divorţ

Efectele unui divorț pronunțat în străinătate pentru spațiul juridic german

Potrivit principiilor generale de dreptului național și internațional, hotărârile judecătorești și alte acte oficiale comparabile produc efecte juridice imediate numai în statul în care au fost adoptate. Astfel, și un divorț produce inițial efecte juridice numai în statul în care a fost pronunțat, cu excepția cazului în care convențiile internaționale nu prevăd altceva.

În spațiul juridic german, o căsătorie desfăcută în străinătate este considerată ca fiind încă validă până când divorțul este recunoscut în mod formal de autoritatea judiciară regională competentă (v. punctul 1 de mai jos).

În Uniunea Europeană însă, se aplică așa-numitul „Regulament Bruxelles IIa”, potrivit căruia hotărârile de divorț pronunțate într-un stat membru UE (cu excepția Danemarcei) sunt recunoscute în mod regulat în alte state membre, fără a fi nevoie de o procedură formală de recunoaștere a divorțului (v. punctele 2 și 3 de mai jos). 

Dacă o căsătorie a fost desfăcută în România, divorțul produce efecte juridice în Germania în următoarele condiții:

Divorțuri pronunțate înainte de 01.03.2001

În principiu, se aplică procedura formală de recunoaștere. Aceasta nu este necesară dacă ambii soți erau exclusiv cetățeni români în momentul pronunțării hotărârii de divorț (cu alte cuvinte, dacă nu aveau dublă cetățenie).

Recunoașterea formală se realizează la cerere, potrivit art. 107 din Legea privind procedurile în materie de dreptul familiei (FamFG), prin intermediul instanței competente. Hotărârea de divorț pronunțată în străinătate produce efecte juridice în Germania numai după aprobarea acestei cereri de recunoaștere. Competența revine instanței din landul federal în care soțul își are reședința obișnuită ori în care are loc o nouă căsătorie. Dacă niciunul dintre soți nu locuiește în Germania și noua căsătorie se încheie tot în străinătate, competența revine instanței din Berlin. Dacă aveți reședința obișnuită în România, puteți depune cererea cu ajutorul Ambasadei Germaniei la București. În caz de nevoie, contactați-ne

Divorțuri pronunțate după 01.03.2001

Dacă procesul de divorț a fost intentat după 01.03.2005 în fața unei instanțe din România, o hotărâre definitivă va fi recunoscută, potrivit art. 21 din Regulamentul sus-menționat, fără alte proceduri suplimentare. Acest lucru este valabil și pentru procese de divorț intentate după 01.03.2001 și încheiate după 01.03.2005 cu o hotărâre definitivă (art. 64 alin. (3) din Regulament).

Drept dovadă a divorțului servește certificatul comun potrivit art. 33 din Regulamentul (CE) Nr. 1347/2000 (divorț după 01.03.2001), respectiv potrivit art. 39 din Regulamentul (CE) Nr. 2201/2003 (divorț după 01.03.2005), eliberat de instanța care a pronunțat hotărârea de divorț.

Divorțul la notar sau oficiul de stare civilă în România

Legislația românească prevede și divorțul de comun acord, pe cale amiabilă, la notar sau în fața ofițerului de stare civilă. Această formă de divorț nu este prevăzută de legislația germană. Deoarece un astfel de divorț nu are la bază o decizie judecătorească, fiind vorba de o înțelegere contractuală între soți, se pune problema recunoașterii acestua în Germania.

Practica administrativă a oficiilor de stare civilă din Germania cu privire la recunoașterea divorțurilor pe cale amiabilă din alte state membre UE nu este uniformă. Și în literatura de specialitate se întâlnesc diferite abordări. În prezent, întrebarea dacă și astfel de divorțuri ar trebui tratate potrivit prevederilor Regulamentului Bruxelles IIa este analizată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Pentru a dovedi că a avult loc un divorț pe cale amiabilă, solicitați notariatului sau oficiului de stare civilă un certificat potrivit art. 39 din Regulamentul Bruxelles IIa. Dacă este cazul, clarificați cu oficiul de stare civilă din Germania, de ex. unde doriți să încheiați o nouă căsătorie, dacă este nevoie de o procedură formală de recunoaștere a divorțului.  

La începutul paginii